Dziś przypada Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych. Święto ostało ustanowione w 2010 r. z inicjatywy 12 państw Bałtyckiego Forum Organizacji Pozarządowych. Głównym celem święta jest uświadomienie społeczeństwu, jak wielką rolę odgrywają w państwie tego rodzaju organizacje, jak wiele dobrego wynika z ich działalności.

 

 

Co to są organizacje pozarządowe i czym się zajmują?

 

 

pomoc

 

 

Definicja organizacji pozarządowej zawarta jest w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873).

 

Artykuł 3 ustęp 2:

 

 

Organizacjami pozarządowymi są, nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia […]

 

 

Z definicji wynika, że organizacje pozarządowe nie są nastawiona na osiąganie zysku. Ich głównym celem jest pomoc potrzebującym, rozwijanie różnych dziedzin nauki, udzielanie wsparcia mniejszościom narodowym itp.

 

 

Największe organizacje pozarządowe w Polsce

 

 

  • Polski Czerwony Krzyż

  • Caritas Polska

  • Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

  • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

  • Polska Akcja Humanitarna

  • Liga Obrony Kraju

 

 

Najpopularniejsze rodzaje organizacji pozarządowych:

 

 

fundacja, stowarzyszenie, klub sportowy, spółdzielnia socjalna, pomoc społeczna, niepełnosprawni, ochrona środowiska, rodzina i wychowanie, bezrobocie, poradnictwo, mniejszości narodowe i inne.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *